§1 Postanowienia ogólne

 1.      Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 1 kwietnia 2017 r.
 2.      Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.printer.wroclaw.pl (zwany dalej Sklepem Internetowym) jest Barbara Wiśniowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: PRINTER Barbara Wiśniowska z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 13,53-329 Wrocław, NIP 8991008773, REGON 930632987, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 22.05.1992 w Urzędzie miasta Wrocław (zwanym dalej, jako „Właściciel Sklepu”).
 3.      Przedmiotem świadczenia, o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów umieszczonych na stronie internetowej: www.printer.wroclaw.pl  w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.
 4.      Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

§2 Składanie zamówień i ich realizacja

 1.      Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
 2.      Zamówienie zostaje złożone przez kupującego telefonicznie lub w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowyniezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.printer.wroclaw.pl lub telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu  (9:00 - 17:00) pod numerem: 71 338 48 92.
 4.      Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy rozumieć dodanie do Koszyka, produktu. Jeżeli produktem jest pieczątka z wymaganą przez zamawiającego treścią w postaci wypełnionego pola tekstowego lub załączonym plikiem z obrazem pieczątki (projektem pieczątki), klient otrzyma wykonany przez Sklep Internetowy projekt pieczątki do zaakceptowania.
 5.      Użytkownik zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za treść lub projekt pieczątki. Sklep Internetowy z zasady nie ingeruje w przesyłane projekty, może jednak dokonać poprawy ewidentnych błędów pisowni, zmiany odstępów między liniami lub rozmiaru czcionki w celu poprawy widoczności odbicia. Wprowadzone przez Sklep zmiany podlegają zatwierdzeniu przez klienta.
 6.      Sklep Internetowy nie realizuje pieczątek, których treść jest niezgodna z prawem, a w szczególności, zawierających godło państwowe.
 7.      Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą e-mailową wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8.       Płatności za zamówione produkty można dokonać przelewem bankowym na konto Sklepu lub w siedzibie firmy w razie odbioru osobistego.
 9.      Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a)     w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po uzgodnieniu treści zamówienia i zgodzie właściciela Sklepu na płatność przy odbiorze zamówienia,

b)    w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto podane w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

 1.    Zamówione produkty są wysyłane w ciągu jednego lub dwu dni roboczych w zależności od godziny otrzymania zamówienia i uzyskania potwierdzenia dokonania płatności. W przypadku produktów, których nie posiadamy aktualnie na magazynie czas kompletowania zamówienia może wydłużyć. W sytuacji, gdy czas realizacji ma się wydłużyć ponad 5 dni, Kupujący niezwłocznie zostanie poinformowany.
 2.    Czas doręczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi zwykle od 1 do 2 dni roboczych, poczty od 1 do 3 dni roboczych.
 3.    Do każdego zamówienia zostanie dostarczona faktura VAT w formie elektronicznej wysłana na adres e-mailowy klienta.
 4.    W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep Internetowyzastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów.
 5.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są dostępne w sprzedaży. W przypadku niedostępności towaru w sytuacji jednoczesnych zakupów kilku klientów, zamówienia będą realizowane zgodnie z czasem jego złożenia, a zamówienia, dla których Sklep Internetowynie posiada produktów, będą realizowane po uzupełnieniu stanów magazynowych.
 6.    Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport.
 7.    W każdym przypadku klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e-mail na adres printer@printer.wroclaw.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na: „w realizacji”.
 8.    W dniu wysyłki zamówienia klient jest informowany o tym fakcie wiadomością wysyłaną na adres e-mail klienta.

 

§3 Prawo odstąpienia, anulowanie zamówienia

 1.      Prawo odstąpienia od zamówienia przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami, z tym, że prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi, jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2.      Użytkownik będący przedsiębiorcą do momentu opłacenia zamówienia ma prawo anulowania zamówienia poprzez wysłanie e-maila za potwierdzeniem odbioru z informacją, które zlecenie ma być anulowane. Możliwe jest również telefonicznie odwołanie zamówienia:  71 338 48 92. Po opłaceniu zamówienia rezygnacja z realizacji zlecenia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi tzn. wykonanie projektu odbicia oraz użycie fabrycznie zapakowanego automatu do pieczątki.
 3.      Użytkownikowi będącemu konsumentem, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem umowy. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Użytkownik zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie wysyłając wiadomość e-mail na adres: printer@printer.wroclaw.pl wraz z wypełnionym danymi i podpisanym załącznikiem będącym skanem formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się poniżej. Właściciel Sklepu prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 4.      W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem właściciel Sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym, że jeżeli Użytkownik konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez właściciela Sklepu, właściciel Sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5.      W razie odstąpienia od umowy Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz właścicielowi Sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez właściciela Sklepu do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że właściciel Sklepu zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  PRINTER Barbara Wiśniowska

pl. Powstańców Śląskich 13
53-329 Wrocław
printer@printer.wroclaw.pl
–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–   Adres konsumenta(-ów)
–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–   Data

Numer Zamówienia/Faktury VAT:(**)

 

Nazwa zwracanego towaru:(**)

 

Numer kontaktowy:(**)

 

Numer rachunku bankowego:(**)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Pola nieobowiązkowe, ale ich wypełnienie przyspieszy zwrot świadczenia

 

§4 Reklamacje

 1.      Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964 r Nr 16 poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2.      Sklep Internetowyodpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 3.      Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 4.      Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu pkt 3 oznacza, że serwis www.printer.wroclaw.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 5.      Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6.      W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz kontaktowy na podstronie: www.printer.wroclaw.pl /kontakt z jasno określonym tytułem "REKLAMACJA", uzasadnieniem reklamacji oraz danymi reklamującego w treści wiadomości oraz odesłać na adres: PRINTER Barbara Wiśniowska, pl. Powstańców Śląskich 13,53-329 Wrocław, reklamowany przez Klienta produkt wraz z dowodem zakupu.
 7.      W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy zamówienie dostarczone było za pośrednictwem poczty, koszty przesyłki pokrywa Klient.
 8.      Reklamacje bez uzasadnionej przyczyny nie będą uwzględniane.

 

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl