POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Definicje

 1.      Administrator –  Barbara Wiśniowska, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ; PRINTER Barbara Wiśniowska z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 13, 53-329 Wrocław, NIP 8991008773, REGON 930632987, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 22.05.1992 w Urzędzie miasta Wrocław.
 2.      Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3.      RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4.      Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.printer.wroclaw.pl
 5.      Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Sklepu.

§2 Postanowienia ogólne

 1.      Barbara Wiśniowska jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 2.      W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Sklepu przez Użytkownika.
 3.      Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 24 – 36 RODO.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1.      Administrator gromadzi następujące dane osobowe:
  a) korzystanie z Sklepu bez zalogowania: brak,
  b) utworzenie konta lub zamówienie bez rejestracji: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, nazwa przeglądarki internetowej oraz adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie;
  c) formularz kontaktowy: imię i nazwisko, e-mail.
 2.      Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownik powinien we własnym zakresie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych, w szczególności udostępnienie adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.
 3.      Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes administratora lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

§4 Pliki cookies

Administrator nie gromadzi danych w ramach usług Sklepu za pośrednictwem technologii plików cookies.

§5 Cele przetwarzania danych osobowych

 1.      podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 2.      świadczenia usługi konta – przez okres prowadzenia konta na rzecz użytkownika, aż do momentu likwidacji konta użytkownika na żądanie użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3.      zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu www.printer.wroclaw.pl – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 4.      wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO
 5.      dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
 6.      potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

§6 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 1.      Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do.
  a) obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Barbarze Wiśniowskiej do czasu przedawnienia roszczeń;
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Użytkownik ma prawo do:

 1.      dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz  informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2.      do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3.      żądania od Administratora usunięcia danych;
 4.      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5.      prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 7.      wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 8.      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 9.      do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

§7 Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 Użytkownik ma prawo do:

 1.      dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2.      do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3.      żądania od Administratora usunięcia danych;
 4.      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5.      prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 7.      wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 8.      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 9.      do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

§8 Odbiorcy danych

 1.      W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).
 2.      W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3.      Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§9 Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych

 1.      Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione bezpośrednio przez administratora i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2.      Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności poprzez zawieranie umów powierzenia zawierających obowiązek stosowania procedur bezpieczeństwa, co najmniej na tym samym poziomie, co administrator.

§10 Czas obowiązywania Polityki Prywatności

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i będzie w razie potrzeby aktualizowana.

§11 Dane kontaktowe

W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: printer@printer.wroclaw.pl.